Dansk transportlov

Godstransport kan udføres som vejfragt, søfragt, jernbanetransport eller luftfragt.

National vejgodstransport

Hvis vejtransporten både har oprindelse og destination i Danmark, er der tale om national transport. Transporten er ikke omfattet af ufravigelig lovgivning, der er derimod aftalefrihed på dette område.

International vejgodstransport

International vejgodstransport falder ind under “Convention on the Contract for the International Carriage of Goods ad Road – CMR”.Befordringen er international, når den udføres mellem flere medlemsstater, hvoraf mindst én er en kontraherende stat til konventionen.

Fragtføreren fritages for dette ansvar, hvis han beviser, at tabet, skaden eller forsinkelsen er forårsaget af kundens eller modtagerens fejl (forsætligt eller uagtsomt) efter instruktioner fra afsenderen eller modtageren, varens art eller omstændighederne. som transportøren ikke kunne undgå, eller hvis konsekvenser han ikke kunne forhindre.

Ved synlige skader skal modtageren reklamere med det samme, ved usynlige skader skriftligt inden 7 dage. Hvis modtageren ikke klager rettidigt, er konsekvensen, at varens tilstand vil blive fastslået som korrekt som anført i konnossementet.

Ved overskridelse af leveringstiden skal modtageren give skriftlig meddelelse herom til fragtføreren inden for 21 dage, ellers mister retten til erstatning.

Forældelsesfristen er 1 år, eller 3 år ved forsæt eller uforsigtighed. Krav skal gøres gældende i retten inden for denne frist.

I tilfælde af tab eller beskadigelse er transportørens ansvar begrænset til 8,33 særlige trækningsrettigheder (SDR) pr. kg beskadiget eller bortkommet gods.

Hvis leveringstiden overskrides, maksimeres fragtmandens kompensation til fragtens størrelse.

Søfragt

I Danmark er søretten reguleret af søloven nr. 856 af 1. juli 2010.

Kapitel 13 “Godstransport” og 14 “Chartering af skibe” bygger på Haag-reglerne fra 1924 og Visby-reglerne fra 1968. Hamburg-reglerne fra 1978 har haft indflydelse på loven, men de er ikke indarbejdet i loven, da ingen af ​​de skandinaviske lande har ratificeret aftalen.

Søloven skelner mellem, om der er tale om befordring af gods efter kapitel 13 eller befragtning af skibe under kapitel 14, herunder rejse- og tidscharter, eller befordring af passagerer og bagage efter kapitel 15.

Fragtføreren er ansvarlig for, at godset transporteres, mens det er i hans varetægt i havnen, under transporten og i lossehavnen.

Transportørens ansvar omfatter tingskade, tab og forsinkelse i leveringen. Transportørens ansvar afhænger af mistanke om fejl med omvendt bevisbyrde. Fragtføreren er ikke skyld i, hvis han beviser, at tab eller skade er forårsaget af fejl eller udeladelser i navigationen eller håndteringen af ​​skibet, som skyldes skibsførerens, besætningens, lodsernes eller andres opgaver på skibets handlinger. eller var forårsaget af brand, hvis dette ikke var forårsaget af transportørens skyld.

Erstatning for beskadiget eller bortkommet gods fastsættes til værdien af ​​gods af samme type på sted og tidspunkt for tab eller skade.

Ansvaret er maksimalt 667 SDR pr. pakke eller anden vareenhed eller 2 SDR pr. kg.

Hvis leveringstiden overskrides, er transportørens ansvar maksimeret til et beløb svarende til to en halv gange den fragt, der skal betales for de forsinkede varer. Ansvaret er dog begrænset til maksimalt størrelsen af ​​den samlede fragt for transporten.

Afhængig af typen af ​​krav er forældelsesfristen et, to eller tre år.

Jernbanetransport

Den nationale jernbanegodstransport er reguleret af DSB-loven og reglerne om godstransport. Disse regler er obligatoriske, transportøren er strengt ansvarlig.

International transport af varer er reguleret af CIM-aftalen.

Disse regler er også ufravigelige, og transportøren er også strengt ansvarlig i denne henseende.

Luftfragt

Transport af gods med fly er reguleret af lufttransportloven nr. 959 af 12. september 2011 og Montreal-konventionen af ​​28. maj 1999.

Lufttrafikloven er baseret på Warszawa-konventionen som ændret ved Haag-protokollen af ​​28. september 1955.

Transportørens ansvar er reguleret som objektivt ansvar for bortkomst af eller beskadigelse af godset. Fragtføreren unddrager sig ansvar i visse tilfælde, herunder hvis skaden er forårsaget af mangelfuld emballage eller på grund af det transporterede gods beskaffenhed.

I praksis har parterne ofte aftalt, at luftfragttransport udføres i overensstemmelse med luftfragtbrevet og IATAs betingelser for fragttransport.

Forældelsesfristen er 2 år.

Ovenstående artikel er skrevet af advokat Anders Stig Vestergaard.

Skriv til mig

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du altid ringe til mig på +45 8613 0600 eller skrive til mig ved hjælp af kontaktformularen. En anmodning koster intet. Vi glæder os til at møde dig. En anmodning koster intet. Vi glæder os til at møde dig.

1 + 11 =

Seneste indlæg

Retssagen

Retssagen 1. Henvendelse samt juridisk vurdering Hvis du ønsker at opnå dom for et krav, eller du...

Adresse

c/o Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S
Ryesgade 31
8000 Aarhus C
Dänemark

Åbningstider

Mandag – Torsdag
09:00 – 16:00

Fredag
09:00 – 15:00

© Copyright – Anders Stig Vestergaard
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.